Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze Ergotherapie Vlaanderen
Ergotherapie Vlaanderen,

vertegenwoordigt ergotherapeuten en ergotherapie als lid, gesprekspartner of convenanthouder in tal van raden, overlegplatformen, werkgroepen en vergaderingen.

Ze doet dit op verschillende niveau's:
 1. op regionaal niveau
  - Samenwerkingsplatform Eerste LijnsZorg (SWP ELZ)
  Samenwerkingsplatform die de minister beleidsmatig informeert en adviseert mbt eerstelijnsgezondheidszorg en die de beleidsvoorstellen implementeert.

  - Samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg (SEL)
  Regionale samenwerkingsinitiatieven, die oa werken rond multidisciplinaire zorgtrajecten en electronisch zorgdossiers.

  - Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV)
  Geeft info, documentatie en advies omtrent valpreventie ontwikkelt en implementeert methodieken en materialen ism het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

  - Zorgnet Vlaanderen
  Vlaamse werkgeversorganisatie die voorzieningen uit de social profit sector verenigt (ziekenhuizen, ouderenvoorzieningen).

  - Vlaams Overleg Ergotherapie (VLOE)
  Overlegplatform tussen de Vlaamse hogescholen en het VE.

  - Stuurgroep Master Ergotherapeutische Wetenschappen

  Vitalink 
  Digitale platform van de Vlaamse overheid voor het veilig delen van zorg- en welzijnsgegevens. 


 2. op federaal niveau
  - Nationale Belgische Federatie voor Ergotherapeuten (NBFE/NFBE)
  Verdedigt de Belgische ergotherapeuten op nationaal en internationaal vlak.

  - Nationale Raad Paramedische Beroepen (NRPB)
  Onderdeel van FOD Volksgezondheid die de beroepstitels, de minimale kwaliteitseisen en de erkenningsprocedure van paramedici regelt.

  - Technische Commissie Paramedische Beroepen (TCPB)
  Commissie die de toevertrouwde handelingen en de technische prestaties van paramedici regelt.

  - Werkgroep EBMPracticeNet
  RIZIV is initiatiefnemer voor de uitbouw van deze databank van evidence based praktijkrichtlijnen voor zorgverleners. VE participeert hierin actief.

  - Belgische vereniging voor Gerontologie (BVVG)
  Organisatie die kennis rond geriatrie en gerontologie verzamelt en ter beschikking stelt dmv literatuur, studiedagen, ....

  - Federatie Vrije Beroepen (FVB)
  Interprofessionele organisatie die vrije beroepen informeert, adviseert en begeleidt. VE-leden kunnen door ons lidmaatschap beroep doen op FVB.


 3. op internationaal niveau
  - Council of the Occupational Therapists for European Countries (COTEC)
  Organisatie die ergotherapie en de ergo-opleidingen binnen Europa harmoniseert en promoot en die de vrije mobiliteit ondersteunt.

  - WorldFederation of Occupational Therapists (WFOT)
  Organisate die ergotherapie en de wetenschappelijke ontwikkeling ervan op wereldvlak promoot. Organiseert "de dag van de ergotherapie".

  - European Network of Occupational Therapy in Higher Education (ENOTHE 
  Thematische netwerkgroep die de harminsatie van de kwaliteit van Europese ergo-opleidingen en de uitwisseling van studenten regelt.


 4. op werkgroepniveau   
  - VAZG

  Domus Medica              
  Vereniging die de belangen van huisartsen behartigt.

  - Werkgroep ICF van UGent

  - Wintermeeting van Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie 
  Jaarlijkse interprofessionele studiedagen rond geriatrie en gerontologie in Oostende, waar één dag rond ergotherapiegeorganiseerd wordt.

  - Werkgroep elektronisch dossier WZC (Passendalegroep / KU Leuven)
  Werkgroep die dmv samenerking tussen ontwikkelaars en gebruikers 
  ICT in woonzorgcentra verder wil ontwikkelen. VE participeert actief.

  - Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen  PLAZZO           
  Samenwerkingsverband dat werkt rond zelfzorg en gebruikersparticipatie binnen Oost-Vlaanderen.

  ACCO
                 
  Uitgeverij van de jaarboeken ergotherapie.
              
Word lid
Vacature ingeven
Stel een vraag